Ir vandžiogaliečiai sveikino naują vyskupą

vyskupDSCF43832018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus monsinjorą dr. Algirdą Jurevičių paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.

Šventinės iškilmės įvyko rugpjūčio 19 dieną 15 valandą Kauno arkikatedroje. Švenčiant iškilmingą Eucharistiją, gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje vyskupu buvo įšventintas teologijos daktaras Algirdas Jurevičius.
„Išgyvename gražų, džiaugsmingą įvykį. Jis rodo, jog Dievas neapleidžia. Jis kaskart išsirenka ir siunčia tuos, kurie tęstų apaštalų darbus“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, šį džiaugsmingą sekmadienį sveikindamas brolius vyskupus, šventinamąjį vyskupą nominatą Algirdą, visus susirinkusius arkikatedroje ir kviesdamas į bendrą maldą.

Į iškilmes atvyko Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus arkivyskupijos augziliarai vyskupai Arūnas Poniškaitis ir Darius Trijonis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, vyskupas emeritas Paulius Baltakis OFM. Gausiai susirinko kunigai iš Kauno, Kaišiadorių, kitų Lietuvos vyskupijų.

Šv. Mišių ir šventimų liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, šventinimams asistavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas bei vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Šventinamąjį vyskupą lydėjo Kauno arkivyskupijos generalvikaras mons. Augustinas Paulauskas ir kun. Raimundas Kazaitis. 

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Kauno ortodoksų Apreiškimo Švč. Dievo Motinai katedros klebonas t. Nikolajus Murašovas, LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kiti aukšti svečiai, vyskupo Algirdo artimieji, bičiuliai, ypač gausiai susirinkę Kaišiadorių vyskupijos žmonės su Kaišiadorių miesto vadovais, pašvęstojo gyvenimo seserys iš įvairių Lietuvos kongregacijų.

Viešai išsakęs pažadą saugoti tikėjimą, ištikimai atlikti tarnystę vienybėje su Šventuoju Tėvu ir vyskupais, šventinamasis  nuoširdžiai,  nuolankiai maldai kniūbsčias gulėsi priešais altorių, o bendruomenė meldė Bažnyčios užtarimo.

Bendruomenė susikaupusi tyloje sutiko priartėjusią šventimų kulminaciją – vyskupų rankų uždėjimu ir konsekracijos malda Algirdas Jurevičius buvo įšventintas vyskupu, o vėliau pateptas ir šventąja Krizma vaisingai savo tarnystei.

Priėmęs įteiktą Evangelijų knygą ir vyskupo ženklus – žiedą, mitrą ir pastoralą - vyskupas Algirdas sėdo prie altoriaus į vyskupų tarpą ir netrukus buvo pasveikintas arkikatedroje nuvilnijusiais karštais plojimais – turime naują vyskupą Lietuvoje.

Baigiant pamaldas padėkos žodį  vysk. Algirdas pasakė savo tėveliams, kitiems artimiesiems, visiems per kunigiškąją tarnystę sutiktiems žmonėms, per kuriuos jam skleidėsi Dievo valia.

„Visų vyskupų vardu reiškiu tikrą džiaugsmą priimdamas į vyskupų bendrystę“, – sakė sveikinimo žodyje LVK primininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, atkreipdamas dėmesį, jog šventimai įpareigoja kartu su Šventuoju Tėvu, vienybėje su juo rūpintis Visuotine Bažnyčia, ir palinkėjo Šventosios Dvasios vedimo.

Vysk. Algirdui Jurevičiui gėlių puokštę atsiuntė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jį arkikatedroje taip pat pasveikino ir LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Po iškilmių arkikatedroje šventė tęsėsi arkivyskupijos salėje – su sveikinimo ir palaimintos tarnystės linkėjimais. Tarp jų – ir vandžiogaliečiai kartu su savo draugais Kaišiadorių vyskupijos katalikiškos organizacijos „Vilties tiltas” nariais ir Lenkijos Varmijos – Mozūrijos vaivadijos Kiwity ir Krekole seniūnijų vadovais ir visuomeninės draugijos „Lańcuch wzajemności“atstovais pasveikino naująjį vyskupą linkėdami Dangaus palaimos.

 • DSCF4277
 • DSCF4280
 • DSCF4286
 • DSCF4292
 • DSCF4294
 • DSCF4300
 • DSCF4302
 • DSCF4306
 • DSCF4311
 • DSCF4312
 • DSCF4314
 • DSCF4316
 • DSCF4319
 • DSCF4324
 • DSCF4331
 • DSCF4337
 • DSCF4340
 • DSCF4341
 • DSCF4346
 • DSCF4348
 • DSCF4350
 • DSCF4351
 • DSCF4352
 • DSCF4355
 • DSCF4358
 • DSCF4360
 • DSCF4362
 • DSCF4364
 • DSCF4373
 • DSCF4376
 • DSCF4377
 • DSCF4383
 • DSCF4385
 • DSCF4392
 • DSCF4393
 • DSCF4398
  

Free Joomla! template by Age Themes